IMPACT2025-RIA_OnderzoekMetImpact-170322

Rapport Onderzoek met Impact

Dit rapport geeft inzicht van de impact van het onderzoek dat in de tuinbouw is uitgevoerd onder de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Sinds de start van deze Topsector in 2012 zijn ruim 300 publiek-private onderzoeksprojecten opgestart. Van deze projecten hadden 191 projecten betrekking op de deelsector tuinbouw. Hiervan waren er op het moment van deze studie 89 afgerond. Van deze projecten is (op basis van o.a. beschikbare documenten en vragenlijsten) een groot aantal eigenschappen bepaald.

Research_Impact_Accelerator_uitgelicht

Kenmerkend voor de projecten is dat gemiddeld 50% van de kosten wordt opgebracht door de overheid, en 50% door de deelnemende bedrijven en andere private organisaties. De private bijdrage wordt gemiddeld voor de helft ‘in cash’ geleverd en voor de helft ‘in kind’ (in natura). Dit laatste betekent dat de bedrijven zelf meewerken aan het onderzoek en daarvoor mensuren of materialen inbrengen. De gemiddelde projectomvang is ca. 1 miljoen euro, al heeft ruim de helft van de projecten een begroting kleiner dan 500.000 euro.

Een ander kenmerk van de projecten is dat wordt samengewerkt in consortia die bestaan uit minstens één kennisinstelling en in de meeste gevallen meerdere private partijen. Het netwerk dat door deze samenwerkingen is ontstaan is in beeld gebracht in hoofdstuk 2. In totaal waren er bij de 191 opgestarte projecten bijna 750 organisaties betrokken bij het onderzoek, en zijn er ruim 7.500 relaties ontstaan of versterkt. Gemiddeld ging een deelnemende organisatie gedurende de gehele periode relaties aan met 20 unieke andere organisaties. Het netwerk wordt in de loop der jaren hechter; dit maakt steeds snellere verspreiding van kennis mogelijk. Het netwerk blijkt te bestaan uit zowel een stabiele kern als jaarlijks nieuw toetredende organisaties. Deze combinatie draagt bij aan innovatie.

Van de afgeronde projecten heeft 93% de meeste of alle doelen uit het projectplan behaald. Resultaten uit de projecten werden in 58% van de gevallen binnen een jaar in de praktijk gebruikt. Ook gaven de projecten aanleiding tot vier octrooiaanvragen en de oprichting van vijf startups. Het belang van het onderzoek voor de praktijk blijkt ook uit de 509 presentaties voor professionals in de tuinbouw en de 290 publicaties in vakbladen. De 182 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften (124 gerealiseerd en 58 in voorbereiding), en zes wetenschappelijke promoties geven aan dat het onderzoek daarnaast ook wetenschappelijke waarde heeft.

Behalve voor het bedrijfsleven en de wetenschap is het onderzoek ook belangwekkend voor consument en maatschappij. Dit wordt gereflecteerd door 63 uitingen in de algemene media (krant, radio, televisie) en 216 online publicaties voor een breed publiek. Ook werden er 44 lezingen voor een algemeen publiek gegeven.

OnderzoekMetImpact-Omslag

    Vraag het rapport hier aan